B.E.K. Photo Blog

Mesmerized @ Crown Fountain, Chicago Illinois

Slumpy House @ Shelburne, Ontario